Onderzoek naar beelden van burgers over politiebejegening afgerond

Onderzoek naar beelden van burgers over politiebejegening afgerond

Geplaatst op 28 maart 2022, om 13:44 uur

Rotterdam – In de samenleving en gemeenteraad van Rotterdam is de bejegening van burgers door de politie regelmatig onderwerp van gesprek. In 2017 liet de driehoek (politiechef, hoofdofficier van justitie en burgemeester) hier al onderzoek naar doen en is met de gemeenteraad afgesproken dit na vier jaar te herhalen. Bureau Beke is in 2020 gestart met deze vervolgopdracht en heeft er naast de onderzoeksresultaten en aanbevelingen, een verdiepingsslag aan toegevoegd.

Doel van het vervolgonderzoek was om inzicht te krijgen in de beelden die binnen de Rotterdamse samenleving bestaan over de bejegening van burgers door de politie en deze te vergelijken met het onderzoek uit 2017 (over de periode 2013 tot en met 2015).

Onderzoeksopzet
De methode van het vervolgonderzoek was dezelfde als de vorige zodat de resultaten met elkaar vergeleken kunnen worden. Er zijn Rotterdammers geïnterviewd op straat (519 personen) en via het Digitaal Stadspanel (aselecte steekproef van 1.000 burgers). De mening van de bevraagde Rotterdammers is deels gestoeld op hun eigen ervaringen met de politie en deels op ervaringen van anderen en algemene beelden over de politie. Ten opzichte van 2017 zijn extra vragen en antwoordmogelijkheden opgenomen om verdieping aan te brengen.

Resultaten
De meeste burgers in de straatenquête zijn positief (41%) of neutraal (37%) over bejegening door politie, In 2017 was dat resp. 42% en 41%.
Van de Rotterdammers op straat is 23% negatief. In 2017 was dat 17%. Met name jonge mannen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn negatief.
Van de burgers die bevraagd zijn via het Rotterdams Digitaal Stadspanel is 58% positief en 37% neutraal. In 2017 was dit 43% en 51%.
Van het Digitaal Stadspanel is 6% procent van de burgers negatief over de politie. In 2017 was dat 7%. Rotterdammers ervaren iets meer discriminatie. In de straatenquêtes gaat het om 14% van de mensen (10% in 2017) en in het Digitaal Stadspanel om 4% (3% in 2017).

Aanbevelingen
De onderzoekers van Bureau Beke geven de Politie het advies om de aanpak van etnisch profileren en discriminatie nog beter te verankeren in de organisatie, in samenwerking met maatschappelijke organisaties. Ook bevelen ze aan om als politie met burgers in gesprek te blijven, zeker in wijken waar vaker gecontroleerd wordt.
De Rotterdamse driehoek is blij met het genuanceerde beeld dat de onderzoeksresultaten geven en omarmt de aanbevelingen.

De raadsbief met reactie van de driehoek, het onderzoeksrapport en brief van de begeleidingscommissie, zoals vandaag verzonden aan de gemeenteraad, kunt u hier lezen.