Algemene voorwaarden - 112 Nederland

Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden 112Nederland.nl website

Welkom op 112Nederland.nl. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of bezoeker van onze website.

Als u doorgaat met bladeren en gebruik van deze website, gaat u akkoord met en bent u gebonden aan deze voorwaarden voor gebruik die, samen met ons privacybeleid, onze relatie met u regelen in verband met het gebruik van deze website. Als u het oneens bent met enig deel van deze voorwaarden en bepalingen, maak dan geen gebruik van onze website.

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden:

Inhoud en gebruik website

De inhoud van de pagina’s van deze website is voor uw algemene informatie en gebruik. De inhoud is onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.
Wij bieden geen garantie of waarborg ten aanzien van de nauwkeurigheid, tijdigheid, presentatie, continue bereikbaarheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en materialen gevonden of aangeboden op deze website. U erkent dat dergelijke informatie en materiaal onnauwkeurigheden of fouten kan bevatten en dat uw gebruik daarvan op eigen risico is en dat het uw eigen verantwoordelijkheid is ervoor te zorgen dat alle producten, diensten of informatie beschikbaar via deze website aan uw specifieke eisen voldoen. Wij sluiten elke aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of fouten uit, behoudens in het geval van opzet of grove schuld.
Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of ons. Wij kunnen op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en zijn niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.
Deze website bevat materiaal dat eigendom is van ons, of in licentie bij ons. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot, het ontwerp, de lay-out, look, uitstraling en afbeeldingen. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is verboden anders dan waar toegestaan op grond van de wet. Als wij materialen ter beschikking stellen die vrij gebruikt kunnen worden, dan staat dit expliciet aangegeven.
Alle merken genoemd op deze website, die niet van ons zijn of die wij niet in licentie hebben, worden als zodanig op deze website genoemd.
Ongeoorloofd gebruik van deze website kan aanleiding geven tot een vordering tot schadevergoeding en/of een strafbaar feit opleveren.

Inhoud en gebruik forum

Als u zelf gebruik maakt van de mogelijkheid om berichten te plaatsen op onze site, dan belooft u dat de inhoud en strekking van en verwijzingen in de berichten rechtmatig zijn, en geen inbreuk plegen op de rechten van derden. U vrijwaart ons tegenover derden in het geval die derden ons aanspreken in verband met auteursrechtinbreuk, of inbreuk op andere rechten, zoals privacy.
Wij houden ons het recht voor om berichten te verwijderen, zonder hierover eerst met u te overleggen, en zonder dat wij aansprakelijk zijn voor door u geleden schade. Ook kunnen wij bij misbruik uw forumaccount tijdelijk of permanent buiten werking stellen.

Websites van derden

Deze website bevat links naar andere websites. Deze links zijn bedoeld voor uw gemak en om nadere informatie te geven. Zij betekenen niet dat we die websites onderschrijven of ondersteunen, of dat de aangekondigde goederen of diensten voor u geschikt of verkrijgbaar zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites. De gelinkte websites kunnen hun eigen voorwaarden en privacybeleid hanteren.

Overig

Uw gebruik van deze website en alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de website is onderworpen aan de Nederlandse wet, de rechter in het arrondissement van onze plaats van vestiging is exclusief bevoegd.